Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

Ochrana osobných údajov
TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

Martin Novotný
Jarovnice 143
IČO: 43990495
DIČ:1041646243
Telefón: +421 905 645 094

(ďalej len „správca“).
Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

Pavol Kunst, tel.: +421 905 645 094, mail: tigairtaxi@gmail.com
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je:

uzatvorenie a plnenie zmluvy o preprave osôb
uzatvorenie a plnenie zmluvy o prenájme motorového vozidla
zaslanie cenovej ponuky
evidencia a zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email: tigairtaxi@gmail.com

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou. Pri objednávke sú požadované osobné údaje (meno a priezvisko, adresa, tel.kontakt, mail), ktoré sú potrebné k uzatvoreniu a plneniu zmluvy o preprave osôb. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Odoslaním objednávkového formulára alebo kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

7.2 S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

7.3 Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.5.2018